Солонгос хэл - Солонгос хэлний анхан шат - 01
Зураг
Багшын зураг
Хичээлийн тухай мэдээлэл

    ONLINE  Солонгос хэлний анхан дунд шатны сургалт

Үндсэн сургалт :  Солонгос хэлний анхан шат болон дунд шатны сургалт

Үйл ажиллагааны зорилго : Орчин үеийн нийгмийн хөгжлөө дагаад интернэт байгаа бол сурах боломжийг нээн хөгжүүлэх , завтай үедээ ширээний ард танхимд биш комьютерын ард сууж байгаад өөртөө оюуны хөрөнгө оруулалт хийх тал дээр нь хамтран ажиллах

Сургалтын  зорилго:   Энэ хичээл нь монгол хүмүүст солонгос хэлний анхан дунд шатны мэдлэгийг өгөх,  өдөр тутмын амьдрал болон ажил дээрээ өөрийнхөө бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж сурах. Солонгосын нийгэм, амьдралд хэрэглэгдэхүйц  ярих чадвар эзэмших ба  бичих чадварыг гүнзгийрүүлэх, Солонгосын их дээд сургуульд суралцахаар явж буй хүмүүсд хэлний бэлтгэлгүй үндсэн ангид нь орох боломжыг бий болгоно.    

Сургалтын  онцлог, бүтэц:   Уг сургалт нь өдөр тутмын зайлшгүй шаардлагатай үг хэллэг болон дүрмийг маш энгийн ойлгомжтойгоор Вэбинар хичээл дээр жишээ гарган , дасгалууд ажиллуулан  унших, бичих, сонсох, ярих дасгалыг ажилладагаараа онцлог .  Мөн Видео материал болон сонсох CD, Вэбинар хичээл (дүрэм, сонсгол, ярих, унших ,бичих) тус бүр дээр  .

Сургалтын  хамрах хүрээ :    

1.         Солонгос хэлийг хурдан богино  хугацаанд сурахыг  хүссэн хүмүүс

2.         Албан ажлаа хийж  албан хаагчид  болон суралцаж буй хүмүүс

3.         Солонгос улс руу их дээд сургуульд суралцахыг  хүсэж байгаа хүн бүр /хэлний бэлтгэлгүй үндсэн ангидаа суралцах боломжыг  олгох болно /

4.         Солонгос улс руу 3 сараар аялалын визээр явж буй хүмүүс / Солонгос  улсад очсон хойноо  хэлний бэрхшээлгүй  аялаад ирэхэд туслах/

5.         Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүс /ярианы үг хэллэгээс гадна бичих, сонсож ойлгох чадварыг эзэмшүүлнэ  /                  

Сургалтаар  хүлээгдэж буй үр дүн:    ONLINE  Солонгос хэлний сургалтанд хамрагдсанаар  Солонгос хэлний анхан дунд  шатны  мэдлэгийг эзэмшиж, Солонгос улс руу  сурах болон ажиллах, аялахад ямар ч хэлний бэрхшээл гарахгүй болно.

Сургалтын тодорхойлолт:   Солонгос  хэлний  анхан дунд шатны мэдлэгийг эзэмшүүлэх ,  мэргэшүүлэх , бусадтай ямар ч саадгүй харилцан , Солонгос улсын их дээд сургуульд хэлний бэлтгэлгүй орох нөхцөлийг хангах  болно.

Сургалтын  хэлбэр:   ONLINE  сургалт

Сургалт  судлах долоо хоног/цаг:  Нийт 45 хоног буюу 36  цагийн хичээл /Нэг долоо хоногт 3 удаа, нэг оролт академик 2 цаг

Нэмэлт материал : Видео материал болон Вэбинар хичээл (дүрэм, сонсгол, ярих, унших ,бичих) 

Бие даалтын цаг :  (гэрийн даалгавар)

Шалгалтын цаг :   явцын шалтгалт   2 удаа 45 минут ,  төгсөх шалгалт- 1 удаа, 1 цаг

Сургалтын агуулга  :  Анхан шатны сэдэвчилсэн төлөвлөгөө 1

7 хоног

Лекцийн

сэдэв

Семинарын сэдэв

Танхимд судлах

цаг

Тэмдэглэл

 

1

모음 , 자음        

모음 , 자음        

 

2

 

 

2

발음

발음

 

2

 

 

3

소개

Танилцуулга

자신을소개하다

 

2

 

 

4

학교

Сургууль

학교를소개하다

 

2

중간시험

 

5

일상생활

Өдөр тутмын амьдрал

일상생활에서하고싶은것인무엇인가?

 

2

 

 

6

날짜와요일

Огноо, гараг

한자숫자, 날씨와요일에대해

 

2

 

 

7

하루일과 Өдрийн төлөвлөгөө

하루에무엇을하는지말하다

 

2

 

 

8

주말 Хагас,бүтэн сайн

주말에질겨하는

 

2

 

 

9

물건사기Бараахудалданавах

물건살때필요한지시과예절익히기

 

2

중간시험

 

 

10

음식 

Хоол

한국음식, 음식에맛에대하여

 

2

 

 

11

 

/기말시험 /

 

 

2

 


Нэгж хичээлүүд

1: 제 1과 한글 1-р хичээл Солонгос цагаан толгой

дүрэм
уншлага
сонсох хичээл
бичих гэрийн даалгавар
Хичээл 1

2: 제 2과 발음 2-р хичээл Авиа зүйн дүрэм

дүрэм
дүрэм 2
уншлага
сонсох хичээл
бичих гэрийн даалгавар
Хичээл 2

3: 제 3과 소개 3-р хичээл Танилцуулах

дүрэм
уншлага
бичих гэрийн даалгавар
сонсох хичээл
ерөнхий 3

4: 제 4과 학교 4-р хичээл Сургууль

дүрэм
уншлага
бичих гэрийн даалгавар
сонсох хичээл
хичээл 4

5: 제 5과 일상생활 5-р хичээл Өдөр тутмын амьдрал

дүрэм
уншлага
бичих гэрийн даалгавар
сонсох хичээл
хичээл 5

6: 제 6과 날짜와 요일 6-р хичээл Огноо, гараг

дүрэм
уншлага
бичих гэрийн даалгавар
сонсох хичээл
хичээл 6

7: 제 7과 하루일과 7-р хичээл Өдрийн төлөвлөгөө

дүрэм
уншлага
бичих гэрийн даалгавар
сонсох хичээл
хичээл 7

8: 제 8과 주말 8-р хичээл Хагас бүтэн сайн

дүрэм
уншлага
бичих гэрийн даалгавар
сонсох хичээл
хичээл 8

9: 제 9과 물건 사기 9-р хичээл Бараа худалдаж авах

дүрэм
уншлага
бичих гэрийн даалгавар
сонсох хичээл
хичээл 9

10: 제 10과 음식 10-р хичээл Хоол

дүрэм
уншлага
бичих гэрийн даалгавар
сонсох хичээл
хичээл 10