Англи хэл - Англи хэл - A1 (Суурьгүй анхан шат)
Зураг
Багшын зураг
Хичээлийн тухай мэдээлэл

Нэгж хичээлүүд